สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. จุดมุ่งหมายของการอภิปราย

          1) เพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างมีเหตุผล

          2) เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่นำมาอภิปราย

          3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และเหตุผลในเรื่องที่อภิปราย

          4) เพื่อหาข้อยุติ ข้อวินิจฉัยในเรื่องนั้น ๆ

          5) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการอภิปรายสู่สาธารณชน

    2. บทบาทผู้ดำเนินการอภิปราย

    ผู้นำการอภิปราย

          1) ประสานงาน นัดหมายผู้อภิปราย วางแผนล่วงหน้า แจ้งกำหนดการ จุดประสงค์ โครงเรื่อง เนื้อหา            

               วิธีอภิปราย สถานที่ เวลา และอื่น ๆ

          2) กล่าวนำการอภิปราย บอกสาเหตุที่นำเรื่องนี้มาอภิปราย ความหมายขอบเขตของเรื่องใช้เวลา

              เท่าใด รอบแรกผู้อภิปรายพูดคนละกี่นาที รอบสองกี่นาที ผู้ฟังมีเวลาซักถามกี่นาที ฯลฯ

          3) กล่าวแนะนำผู้ร่วมอภิปรายตามลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง ความสามารถ แนะนำตนเองเป็นคนสุดท้าย          

              บอกเฉพาะชื่อและนามสกุล

          4) กล่าวนำประเด็นที่จะอภิปรายเพื่อให้ผู้ฟังและผู้ร่วมอภิปรายเข้าใจตรงกัน

          5) เชิญผู้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการอภิปรายบันทึกประเด็นสำคัญไว้สรุปและ

              เชื่อมโยงให้ผู้ร่วมอภิปรายคนถัดไปสามารถพูดต่อได้จนครบทุกคน

          6) ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดการอภิปราย

          7) สรุปท้ายอภิปราย เชิญผู้ฟังซักถามกล่าวสรุป ขอบคุณและปิดอภิปราย

      ผู้ร่วมอภิปราย

          1) ศึกษาเรื่องและจุดมุ่งหมายในการอภิปราย

          2) ปรึกษาและวางแผนการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้ร่วมอภิปราย

          3) เตรียมค้นคว้าข้อมูล เขียนโครงร่างการพูดล่วงหน้า

          4) เตรียมสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ล่วงหน้า

          5) ใช้เวลาพูดให้เหมาะสม ตรงประเด็น ภาษาสุภาพ บรรยากาศเป็นมิตร แทรกอารมณ์ขัน

          6) ขณะที่ผู้อภิปรายอื่นพูดตั้งใจฟังตลอด เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา

          7) หากจะแสดงความคิดขัดแย้งผู้อื่น ควรมีวาทศิลป์ที่สุภาพและมีเหตุผล

          8) ตอบคำถามอย่างกระตือรือร้น ได้สาระ

     บทบาทผู้ฟัง

          1) มีมารยาทในการฟัง ฟังอย่างตั้งใจตลอดการอภิปราย

          2) ให้เกียรติผู้อภิปราย ต้องปรบมือเมื่อผู้ดำเนินการอภิปรายแนะนำผู้ร่วมอภิปราย ผู้อภิปราย

                แต่ละคนพูดจบ และเมื่อการอภิปรายจบสิ้น

          3) จดบันทึกสาระความรู้ขณะฟัง แสดงถึงความใฝ่รู้ของผู้ฟัง

          4) ขณะฟังคิดตามไปด้วย ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย ไม่นั่งหลับ ไม่คุย

          5) ให้ความร่วมมือโดยการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการพูดอภิปรายได้
  2. พูดอภิปรายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาพาที
ชั่วโมง ปฏิบัติการพูดอภิปราย
เรื่อง ปฏิบัติการพูดอภิปราย 9 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู