สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    1. ความหมายของการพูดแสดงความคิดเห็น

         คือ การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากการอ่าน การฟัง และการดู โดยผู้พูดจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์

    2. ข้อควรปฏิบัติในการพูดแสดงความคิดเห็น

          1) อ่าน ฟัง หรือดูเรื่องที่เราจะพูดแสดงความคิดเห็นอย่างตั้งใจ

          2) ศึกษาเนื้อเรื่องที่จะพูดให้ละเอียด ชัดเจน และหาข้อมูลเพิ่มเติม

          3) ควรแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

          4) ไม่ควรอคติ มีความยุติธรรม และไม่นำอารมณ์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการพูดแสดงความคิดเห็น

          5) การพูดควรใช้คำที่สุภาพ และมีมารยาทในการพูด

          6) ควรกำหนดโครงร่างการพูดแสดงความคิดให้เป็นลำดับขั้นตอน พูดตรงประเด็น และรู้จักเรียงลำดับเรื่องที่พูด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  อธิบายหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้

2. พูดแสดงความคิดเห็นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาพาที
ชั่วโมง ปฏิบัติการพูดแสดงความคิดเห็น
เรื่อง ปฏิบัติการพูดแสดงความคิดเห็น 6 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู