สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความหมายของการเขียนแสดงความคิดเห็น

       คือ งานเขียนเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรื่องที่นำมาเขียนควรเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม เป็นเรื่องทันสมัย หรือเป็นเรื่องใดก็ได้ไม่มีข้อจำกัด

ลักษณะการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดี

      ผู้เขียนควรแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง มีเหตุผลกระกอบ และเป็นไปในทางสร้างสรรค์ งานเขียนแสดงความคิดเห็นมักพบในบทความตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เป็นต้น

การใช้ภาษาในการเขียนแสดงความคิดเห็น

    ผู้เขียนควรใช้ภาษาอย่างสละสลวย กระชับ ชัดเจน มีการใช้สำนวนโวหารอย่างเหมาะสมกับเรื่อง นอกจากนั้น ยังต้องใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายได้ตรงตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้เขียน ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่แสดงอารมณ์รุนแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งภายหลัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งได้อย่างมีเหตุผลได้

2. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาพาที
ชั่วโมง การเขียนแสดงความคิดเห็น
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น 2 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู