สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำภาษาไทยแท้

          1. คำภาษาไทยแท้มักเป็นคำพยางค์เดียวโดด ๆ

          2. คำภาษาไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

          3. คำภาษาไทยแท้ไม่มีตัวการันต์ คำทุกคำสามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งหมด

          4 คำภาษาไทยแท้มีรูปวรรณยุกต์เป็นเครื่องหมายกำกับเสียง

          5. คำภาษาไทยแท้หากออกเสียง “ไอ” จะใช้ “ใอ”

 คำที่มาจากภาษาเขมร

        1. คำเดียวโดด ๆ มักเป็นคำศัพท์ที่ต้องแปลความหมาย

        2. มักใช้พยัญชนะ จ ญ ร ล สะกด

        3. มักเป็นคำแผลง

        4. มีการสร้างคำโดยเติมคำหน้า เรียกว่าลงอุปสรรค (บัง  บัน  บำ)

        5. นิยมนำมาเป็นคำราชาศัพท์

        6. คำ ๒ พยางค์ เหมือนอักษรนำและอักษรควบของไทย

คำที่มาจากจีน

          คำยืมภาษาจีนที่ใช้อยู่ในภาษาไทยส่วนใหญ่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วและภาษาจีนฮกาเดี้ยน มีปรากฏในพจนานุกรม

คำที่มาจากภาษาอังกฤษ

          1. ใช้ตามคำเดิม

          2. ใช้ตามคำเดิมออกเสียงผิดรูป

          3. เปลี่ยนคำ อิงลิช เป็น อังกฤษ

          4. ตัดรูปสระหลังคำ

          5. เติมไม้ทัณฑฆาตที่พยัญชนะตัวสุดท้าย

คำที่มาจากภาษาชวา มลายู

          ภาษาชวา ปัจจุบัน เรียก ภาษาอินโดนีเซีย ไทยยืมมาใช้ในวรรณคดีเรื่องคาหลังและอิเหนา เป็นลักษณะภาษาเขียน

ภาษามลายูหรือภาษามาเลย์ ปัจจุบันเรียกภาษามาเลเซีย ปะปนในภาษาไทยเพราะมีพรมแดนติดต่อกัน มีความสัมพันธ์ทางการค้า ศาสนา วัฒนธรรม มาช้านาน

คำที่มาจากภาษาอื่น ๆ

คำที่มาจากภาษาพม่า เช่น หม่อง  กะปิ  ส่วย       

คำที่มาจากภาษาฝรั่งเศส เช่น กงสุล กรัม คาสิโน

คำที่มาจากภาษาเปอร์เซีย เช่น ภาคี กุหลาบ ลูกเกด

คำที่มาจากภาษาอาหรับ เช่น กะลาสี การบูร ฝิ่น โก้หร่าน

คำที่มาจากภาษาญี่ปุ่น เช่น กิโมโน เกอิชา คาราเต้ เคนโด้ ซามูไร ซากุระ

คำที่มาจากภาษาโปรตุเกส เช่น สบู่ ปิ่นโต กะละแม กะละมัง จับปิ้ง บาทหลวง เหรียญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายลักษณะคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ได้
  2. จำแนกคำไทยแท้กับคำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีนและภาษาอื่น ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
ชั่วโมง คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ
เรื่อง คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ 21 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู