สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาสันสกฤต

1. พยัญชนะภาษาสันสกฤต มี 35 ตัว โดยเพิ่ม ศ และ ษ

2. สระภาษาสันกกฤตมีสระ 14 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ เอา ฤ ฤา

3. ไม่เคร่งครัดเรื่องตัวสะกด ตัวตาม

4. ภาษาสันสกฤตนิยมใช้ "ฑ" เช่น จุฑา กรีฑา

5. ภาษาสันสกฤตนิยมใช้ "กษ" เช่น เกษตร เกษม

6. ภาษาสันสกฤตนิยมใช้ รร" เช่น ภรรยา จรรยา หรรษา

7. ภาษาสันสกฤตนิยมอ่านควบกล้ำและอักษรนำ เช่น บุตร เพชร ปรกติ

8. ภาษาสันสกฤตจะแผลงสระไอเป็นสระแอ เช่น ไวทฺย แผลงเป็น แพทย์/ไสนฺย แผลงเป็น แสนยา

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายข้อสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาสันสกฤตได้

2. จำแนกคำภาษาสันสกฤตในภาษาไทยได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
ชั่วโมง หลักสังเกตคำภาษาสันสกฤตในภาษาไทย
เรื่อง หลักสังเกตคำภาษาสันสกฤตในภาษาไทย 19 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู