สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแสดงความคิดเห็น

การเขียนแสดงความคิดเห็น คืองานเขียนเพื่อแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือการเขียนเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น บทความทางวิชาการ  บทบรรณาธิการ เป็นต้น โดยผู้เขียนจำเป็นต้องตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และหลักเหตุผลอีกด้วย

แนวทางการเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนประเภทนี้ควรใช้ความระมัดระวังในการใช้ภาษาเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนี้

          1. ผู้เขียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จะเขียนเป็นอย่างดี

          2. ข้อมูลที่นำเสนอถูกต้อง

          3. ผู้เขียนต้องไม่มีอคติ

          4. เขียนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือพัฒนาไปในทางที่ดี

          5. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

          6. ขี้แจงเหตุผลถึงข้อดี ข้อบกพร่องอย่างชัดเจน

          7. แนวคิดของผู้เขียนต้องไม่ใช่เพื่อชักจูง เกลี้ยกล่อมหรือสรุปว่าดีไม่ดีแต่ควรเป็นเพียงการเสนอแนะเพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณาเท่านั้น

          8. ควรใช้ถ้อยคำภาษาที่เข้าใจได้ง่าย

          9. ควรใช้ภาษาที่เร้าใจผู้อ่าน เพื่อทำให้อยากติดตามเรื่องโดยตลอด

          10. ควรใช้ถ้อยคำสำนวนที่เป็นแรงจูงใจหรือกระตุ้นผู้อ่านให้เกิดความคิดหรือแนวคิดใหม่ ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายแนวทางการเขียนแสดงความคิดเห็นและประเมินค่าของเรื่องที่ฟังและดูได้

       2. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2.  สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
ชั่วโมง การแสดงความคิดเห็น เรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง การแสดงความคิดเห็น เรื่องที่ฟังและดู 14 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู