สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความหมายการย่อความ

        การย่อความ เป็นการจับใจความสำคัญของเรื่อง แล้วนำใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นสำนวนภาษาของผู้ย่อเอง โดยเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของย่อความ)

หลักการย่อความ

1. การเขียนคำนำในย่อความ

    1.1 ย่อความจากบทร้อยกรอง

    1.2 ย่อความจากความเรียงร้อยแก้ว

    1.3 ย่อความจากประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์

     1.4 ย่อความจากพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท

     1.5 ย่อความที่เป็นจดหมาย

     1.6 ย่อความจากหนังสือราชการ 

2. การย่อเนื้อเรื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการเขียนย่อความจากเนื้อหาหลากหลายประเภทแปลความตีความ และใช้คำได้ถูกต้องตรงความหมาย
  2. เขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักการย่อความ

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. ประเมินย่อความ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
ชั่วโมง การเขียนย่อความ
เรื่อง การเขียนย่อความ 7 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู