สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ภาษาระดับพิธีการ

2. ภาษาระดับทางการ หรือ อาจเรียกว่า ภาษาทางการ / ภาษาราชการ

3. ภาษาระดับกึ่งทางการ 

4. ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 

5. ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้องตามระดับ

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสำคัญ
ชั่วโมง ระดับภาษา
เรื่อง ระดับภาษา (2) 24 มิ.ย. 64 (มีใบงานและแบบทดสอบประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู