สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    1. ความหมายของบทอาขยาน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ให้นิยามคำว่า “อาขยาน” ไว้ว่า บทท่องจำ การบอกเล่า การบอก การสวด เรื่อง นิทาน “อาขยาน” อ่านออกเสียงได้ ๒ อย่าง คือ อา - ขะ - หยาน  หรือ อา - ขะ –ยาน

   2. การท่องจำบทอาขยานมีประโยชน์

          1. ช่วยให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องที่อ่าน

          2. ฝึกการคิดวิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องที่อ่าน

          3. เป็นตัวอย่างการใช้ภาษาที่ไพเราะ

          4. ช่วยให้มีคติประจำตัว สอนใจให้ได้ระลึกถึงคุณธรรมที่ได้จดจำ

          5. ช่วยกล่อมเกลาและจรรโลงใจให้มีความประณีตมากขึ้น

          6. เป็นตัวอย่างการแต่งคำประพันธ์ตามรูปแบบที่ได้ท่องจำ

          7. ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน

          8. สามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานต่าง ๆ ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของอาขยานได้

2. อธิบายประโยชน์ของการ

3. ท่องจำบทอาขยานท่องจำบทอาขยาน เรื่องพระอภัยมณี ตอน   พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. ทดสอบการท่องจำบทอาขยาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสำคัญ
ชั่วโมง การท่องจำบทอาขยาน
เรื่อง การท่องจำบทอาขยาน 9 มิ.ย 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู