สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากมายทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนซึ่งผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศสามารถขอใช้บริการได้ โดยติดต่อไปทางที่อยู่และเบอร์โทรของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือคำปรึกษาตลอดจนคำแนะนำที่ดีเมื่อเกิดปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน  พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนินชีวิต

           ตัวชี้วัด     ม๑/๒   แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

จุดประสงค์การเรียนรู้       

ด้านความรู้

- ระบุชื่อและที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ด้านทักษะและกระบวนการ

- แสดงการติดต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ด้านคุณลักษณะ    

- แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

  -  สังเกตการนำเสนอ

  -  สังเกตพฤติกรรม

  -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

  -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

  -  แบบสังเกต

เกณฑ์

  -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยสดใสชีวิตมีสุข
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยสดใสชีวิตมีสุข
เรื่อง เรียนรู้ทักษะชีวิตหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 8 ต.ค. 64 (มีสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล