สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรู้จักป้องกันตัวเองและพยายามหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่วัยรุ่นต้องรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เมื่อใดที่รู้สึกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกไม่ดี ไม่แน่ใจไม่ปลอดภัยหรือมีการสัมผัสที่ไม่ดีขอให้เชื่อความรู้สึกตัวเอง โดยไม่ลังเลที่จะปฏิเสธแล้วหนีจากเหตุการณ์นั้นทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือคนที่ไว้ใจได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน  พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด     ม๑/๒   แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

จุดประสงค์การเรียนรู้       

ด้านความรู้

- อธิบายวิธีการแสดงทักษะปฏิเสธในการหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

- แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้

ด้านคุณลักษณะ    

- แสดงพฤติกรรมการมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

  -  สังเกตการนำเสนอ

  -  สังเกตพฤติกรรม

  -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

  -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

  -  แบบสังเกต

เกณฑ์

            -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยสดใสชีวิตมีสุข
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยสดใสชีวิตมีสุข
เรื่อง เรียนรู้ทักษะชีวิตการป้องกันและหลีกเลี่ยง 1 ต.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล