สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กิจกรรมนันทนาการจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ ความสนุกสนาน ช่วยผ่อนคลายความเครียด ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ต่อสังคม จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด

   ด้านความรู้     

-     - อธิบายความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการ

 ด้านทักษะและกระบวนการ

       - วิเคราะห์กิจกรรมนันทนาการที่ตนเองสนใจ

ด้านคุณลักษณะ 

      1.  แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

      2.  แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

      3.  แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

    -  สังเกตพฤติกรรม

    -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

   เครื่องมือ

   -  แบบตรวจผลงาน (มิติคุณภาพแบบการให้คะแนน Rubric)

   -  แบบสังเกต (Rubric)

 เกณฑ์                                                                                       

 ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง นันทนาการ 13 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล