สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นมีผลมาจากการทำงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อจึงต้องรู้วิธีการดูแลรักษาเพื่อให้ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อทำงานปกติ ปัญหาภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเกิดจากการกินอาหารจึงควรเลือกกินอาหารให้เหมาะสมกับวัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          ตัวชี้วัด

มาตรฐาน  พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ตัวชี้วัด     ม๑/๑   อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต     และพัฒนาการของวัยรุ่น

 ม๑/๓  วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเณฑ์มาตรฐาน

มาตรฐาน  พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

        ตัวชี้วัด       ม๑/๑   เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้    

ด้านความรู้

- รายงานการปฏิบัติตนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการ

ด้านทักษะและกระบวนการ

- สรุปผลการพัฒนาตนเองสำหรับนำไปใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ด้านคุณลักษณะ        

- แสดงพฤติกรรมการมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

   -  สังเกตการนำเสนอ

   -  สังเกตพฤติกรรม

   -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

 เครื่องมือ

   -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

   -  แบบสังเกต

 เกณฑ์

   -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากการพัฒนาตนเอง 6 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล