สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ สารอาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อร่างกายของบุคคลแต่ละวัยแตกต่างกัน การบริโภคอาหารจึงต้องคำนึงถึงหลักโภชนาการ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าและมีปริมาณเหมาะสมกับสภาพร่างกาย เราจึงควรปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสุขภาพดีและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด     ม๑/๑   เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้

- กำหนดเป้าหมายในการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง

ด้านทักษะและกระบวนการ

- อธิบายความสำคัญของอาหารหลัก ๕ หมู่

ด้านคุณลักษณะ      

- แสดงพฤติกรรมการมีวินัยและมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

   -  สังเกตการนำเสนอ

   -  สังเกตพฤติกรรม

   -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

    เครื่องมือ

   -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

   -  แบบสังเกต

 เกณฑ์

 -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง 30 ก.ค.64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล