สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจริญเติบโตทางด้านร่างกายในวัยรุ่นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการทั้งปัจจัยภายในร่างกายและปัจจัยภายนอกร่างกายการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของร่างกาย การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะการเจริญเติบโตของร่างกายกับเกณฑ์มาตรฐานจะทำให้สามารถส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ม ๑/๔  แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้  

    ด้านความรู้

    - อธิบายความหมายรวมถึงเนื้อหาของสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการได้

   ด้านทักษะและกระบวนการ

   - ปฏิบัติตนในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

   ด้านคุณลักษณะ      

   - แสดงพฤติกรรมการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

   -  สังเกตการนำเสนอ

   -  สังเกตพฤติกรรม

   -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

   -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

   -  แบบสังเกต

เกณฑ์

-  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต 23 ก.ค.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล