สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อในร่างกายที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง

2.  ความสำคัญของต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ด้านความรู้

   บอกความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพและพัฒนาการของวัยรุ่น

   ด้านทักษะและกระบวนการ

   บอกความสำคัญของต่อมไร้ท่อในร่างกายที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้

   ด้านคุณลักษณะ    

 นักเรียนแสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

     วิธีการ

  -  ตรวจใบงาน

  -  สังเกตการนำเสนอ

  -  สังเกตการทำงาน

  -  สังเกตพฤติกรรม

  -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

    เครื่องมือ

  -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

  -  แบบสังเกต

    เกณฑ์

  -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 18 มิ.ย.64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล