สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครงสร้างและการทำงานของระบบประสาทประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง  ระบบประสาทส่วนปลาย และระบบประสาทอัตโนมัติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้       

ด้านความรู้

อธิบายถึงความสำคัญของระบบประสาท

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถปฏิบัติท่า Brain Gym ได้ 5 ท่าขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ    

1.  นักเรียนแสดงพฤติกรรมการมีวินัย

2.  นักเรียนแสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

3.  นักเรียนแสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล    

๑1. วิธีการ

  -  ตรวจใบงาน

  -  สังเกตการนำเสนอ

  -  สังเกตการทำงาน

  -  สังเกตพฤติกรรม

  -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

๒2.เครื่องมือ

  -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

  -  แบบสังเกต

๓3.เกณฑ์

  -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง ปฐมนิเทศ/ระบบประสาท 4 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล