สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สระโอะ (โ-ะ) เมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปหายไป ไม่มีรูปสระใด ๆ ปรากฏอยู่ สระเออ (เ-อ) ถ้ามีตัว ย เป็นตัวสะกด จะลดเหลือเพียง เ- (ไม้หน้า) สระอัว (- ว) เมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปเหลือเพียง -ว (ตัววอ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 2.1 ตัวชี้วัด ป.3/6, ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักการลดรูปของสระโอะได้

- บอกหลักการลดรูปของสระเออได้ 3) บอกหลักการลดรูปของสระอัวได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำที่มีสระโอะลดรูปได้

- เขียนคำที่มีสระเออลดรูปได้

- เขียนคำที่มีสระอัวลดรูปได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 10 เรื่อง สระโอะลดรูป

2. ใบงานที่ 11 เรื่อง สระเออลดรูป

3. ใบงานที่ 12 เรื่อง สระอัวลดรูป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา
เรื่อง สระมหัศจรรย์ (สระโอะ (โ-ะ) สระเออ (เ-อ) สระอัว (-ั ว) ลดรูป) 10 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูอนุชา อินทร์พ่วง และ ครูเกศวลี มะลิโชติ