สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทาง ในการบอกกล่าวอาการเจ็บป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาและดูแลสุขภาพได้ถูกต้อง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ใช้ภาษาน้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับ ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (ต 2.1 ม.2/1)

จุดประสงค์ 

1. พูดถามตอบเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกได้ถูกต้อง

2. เขียนถามตอบอารมณ์และความรู้สึกได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

-กิจกรรม Bingo

-กิจกรรมฟังแล้วเรียงบทสนทนา

-ใบงานที่ 54.1

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay Healthy (Rerun)
ชั่วโมง เรื่อง How do you feel?
เรื่อง How do you feel? 5 ต.ค. 64 (มีใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม