สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทาง ในการบอกกล่าวอาการเจ็บป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาและดูแลสุขภาพได้ถูกต้อง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. ใช้ภาษาน้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (ต 2.1 ม.2/1)

จุดประสงค์ 

          -บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

          -อ่านข้อความแล้วจับใจความสำคัญและระบุคำศัพท์ที่หายไปได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

-ใบงานที่ 53.1

-กิจกรรม Run to the teacher

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay Healthy
ชั่วโมง เรื่อง What’s the matter?
เรื่อง What’s the matter? 14 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม