สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทาง ในการบอกกล่าวอาการเจ็บป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาและดูแลสุขภาพได้ถูกต้อง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. ใช้ภาษาน้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (ต 2.1 ม.2/1)

จุดประสงค์ 

          1. บอกความหมายคำศัพท์ที่ใช้ในฉลากยาได้

          2. ระบุข้อมูลในฉลากยาได้ถูกต้อง

          3. สรุปสาระสำคัญจากฉลากยาที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

-ใบงานที่ 52.1-52.3

-แบบประเมินชิ้นงาน

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay Healthy
ชั่วโมง เรื่อง Medicine Label
เรื่อง Medicine Label 13 ก.ย. 64 (มีคำศัพท์ ใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม