สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทาง ในการบอกกล่าวอาการเจ็บป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาและดูแลสุขภาพได้ถูกต้อง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. ใช้ภาษาน้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (ต 2.1 ม.2/1)

จุดประสงค์ 

 - ระบุคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพ ตามรูปภาพที่กำหนดให้

 - พูดถาม/ตอบ เกี่ยวกับสุขภาพได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 51.1

แบบบันทึกการสังเกตการทำกิจกรรม

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay Healthy
ชั่วโมง เรื่อง Health Problem
เรื่อง Health Problem 10 ก.ย. 64 (มีใบความรู้ ใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม