สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดอธิบายบอกทางโดยใช้คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ถูกต้องเหมาะสม การสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเส้นทาง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด     
- อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน (ต 1.1 ม.2/2)
- พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต 1.2 ม.2/3)
จุดประสงค์  
1. อ่านบทสนทนาเกี่ยวกับการบอกทางแล้วจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง
2. อ่านบทสนทนาแล้ววาดรูปแผนที่ได้ถูกต้อง
 

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 47.1

ใบงานที่ 47.2

ใบงานที่ 47.3

แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Ways to Go
ชั่วโมง เรื่อง Excuse me, can you tell me where the pharmacy is?
เรื่อง Excuse me, can you tell me where the pharmacy is? 3 ก.ย. 64 (มีบัตรคำและใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม