สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดอธิบายบอกทางโดยใช้คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ถูกต้องเหมาะสม การสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเส้นทาง โดยใช้ประโยคแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ ตอบปฏิเสธ เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

.ตัวชี้วัด    

1. ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม.2/1)

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน (ต 1.1 ม.2/2)

จุดประสงค์ 

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์สถานที่ได้ถูกต้อง

2. พูดบอกตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ที่กำหนดได้ถูกต้องได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

-แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

-การสังเกต

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Ways to Go
ชั่วโมง เรื่อง Places
เรื่อง Places 20 ส.ค.64 (มีใบงาน ใบสื่อ และเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม