สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดอธิบายบอกทางโดยใช้คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ถูกต้องเหมาะสม การสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเส้นทาง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม.2/1)

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน (ต 1.1 ม.2/2)

จุดประสงค์ 

1. บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์จราจรได้ถูกต้อง

2. อ่านป้ายสัญลักษณ์จราจรแล้วสามารถบอกความหมายได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

-ใบงานที่ 40.1-40.2

-แบบประเมินการเขียน

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Ways to Go
ชั่วโมง เรื่อง Traffic Signs
เรื่อง Traffic Signs 17 ส.ค.64 (มีใบสื่อ ใบงาน ใบความรู้ วีดิโอและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม