สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านสัญลักษณ์ ป้ายประกาศ แผนภูมิ ตาราง กราฟ  เป็นการอ่านสื่อจริงที่พบได้ในชีวิตประจำวัน การฝึกอ่าน ฝึกตีความ และฝึกเขียนข้อความให้สัมพันธ์กับ สัญลักษณ์ ป้ายประกาศ แผนภูมิ ตาราง กราฟ รวมทั้งการอ่านเรื่องราว ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ แล้วสรุปใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เป็นการฝึกทักษะทางภาษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม.2/1)

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน (ต 1.1 ม.2/2)

3. ระบุ/เขียนประโยค และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน  (ต 1.1 ม.2/8.)

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

1. บอกความหมายของคำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้

2. อ่าน Personal Information Form แล้วสรุปใจความสำคัญได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1.เขียน Personal Information Form

เกี่ยวกับตนเองได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

-ใบงานที่ 31.1-31.2

-แบบประเมินการเขียน

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Get to Know It
ชั่วโมง เรื่อง Personal Information Card
เรื่อง Personal Information Card 30 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม