สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับงานอดิเรก รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจ แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกโดยออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

(ต 1.1 ม.2/4) เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

บอกส่วนประกอบของ Postcard ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ 

อ่าน Postcard แล้วจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

-ใบงานที่ 27.2

-ใบงานที่ 27.1 และ 27.3

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Happy time
ชั่วโมง เรื่อง Postcard 1
เรื่อง เรื่อง Postcard (1) 20 ก.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม