สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับงานอดิเรก รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจ แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกโดยออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ต 1.2 ม.2/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ 

-บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร(Kitchen Verbs) ได้ถูกต้อง

-อ่านขั้นตอนการทำอาหารภาษาอังกฤษแล้วจับใจความสำคัญได้

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ 24.2 และ 24.3

-ใบงานที่  24.4

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Happy time
ชั่วโมง เรื่อง Recipe
เรื่อง Recipe (1) 13 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม