สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับงานอดิเรก รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจ แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกโดยออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้อง และเขียนบรรยายเกี่ยวกับงานอดิเรกได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ต 1.1 ม.2/4  เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ ประกอบ

จุดประสงค์ 

- บอกโครงสร้างประโยคคำถามและคำตอบที่ใช้พูดโต้ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างได้ถูกต้อง

- พูดโต้ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

- การเขียนสรุปเทคนิคการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ

- แบบฝึกการฟัง

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Happy time
ชั่วโมง เรื่อง What does your father like to do in his free time?
เรื่อง What does your father like to do in his free time? 12 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม