สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับงานอดิเรก รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจ แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกโดยออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้อง และเขียนบรรยายเกี่ยวกับงานอดิเรกได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

(ต 1.2 ม.2/1)    สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

- บอกหลักการใช้ play, do , go กับกิจกรรมทางกีฬา ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

- พูดถามตอบโดยใช้ play, do , go กับกิจกรรมทางกีฬา ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

แบบฝึกหัด ใบงานที่ 20.1

แบบทดสอบ ใบงานที่ 20.2

เกม Go fish

แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Happy time
ชั่วโมง เรื่อง Play Do Go
เรื่อง Play Do Go 5 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม