สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องและเขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา

เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

    (ต1.3 ม.2/1)  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

บอกความหมายคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. พูดข้อความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตามที่กำหนดให้ได้ 

2. เขียนข้อความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตนเองได้ 

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ 17.1

- แบบสังเกตการพูด

- แบบฝึกการเขียน

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Families
ชั่วโมง เรื่อง My Pet
เรื่อง My Pet 29 มิ.ย.64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม