สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวแล้วจับใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พูดสนทนาโต้ตอบ เกี่ยวกับครอบครัว โดยออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องและเขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

(ต 1.2 ม.2/1) สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ 

1. ระบุคำศัพท์บุคลิกลักษณะตามรูปภาพที่กำหนดได้ถูกต้อง

2. เขียนประโยคคำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะได้ถูกต้องตามโครงสร้าง

การวัดผลและประเมินผล

-ใบงานฝึกเขียนถามตอบบุคลิกลักษณะของคนในครอบครัว

-แบบบันทึกการสังเกตการทำกิจกรรม

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Families
ชั่วโมง เรื่อง My mother is kind
เรื่อง My mother is kind 28 มิ.ย.64 (มีใบงาน ใบสื่อ บัตรคำและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม