สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวแล้วจับใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พูดสนทนาโต้ตอบ เกี่ยวกับครอบครัว โดยออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องและเขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

(ต 1.1 ม.2/3) ระบุ/เขียนประโยค และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

บอกความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวจาก Family Tree ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

เขียนประโยคจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบุคคลที่กำหนดใน Family Tree ได้ถูกต้อง  

การวัดผลและประเมินผล

- กิจกรรม Scramble Words

- กิจกรรมฝึกเขียนประโยค (Practice)

- ใบงานที่ 12.2 Tony’s Family tree

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Families
ชั่วโมง เรื่อง Sidney is Ruth’s father.
เรื่อง Sidney is Ruth’s father. 21 มิ.ย.64 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม