สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องและเขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด     
(ต 1.1 ม.2/3) ระบุ/เขียนประโยค และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน .จุดประสงค์  
ด้านความรู้
-บอกความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวจาก Family Tree ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
-เขียนประโยคบอกความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวจาก Family Tree ได้ถูกต้อง    

การวัดผลและประเมินผล

-แผนผัง Family Tree

-แผนผัง Steve’s Family Tree

-แบบสังเกตพฤติกรรม

-ด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Families
ชั่วโมง เรื่อง Family Tree
เรื่อง Family Tree 18 มิ.ย.64 (มีใบงาน ใบความรู้และใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม