สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ฝึกทักษะการฟังและการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันแล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น เรียนรู้รูปแบบประโยคในการถามและตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ต 1.3 ม.2/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

1. บอกหลักการอ่านบทอ่านแล้วตอบคำถามได้ถูกต้อง

2. เขียนคำตอบเกี่ยวกับบทอ่านเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

 อ่านบทอ่านเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันแล้วตอบคำถามได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

-การเขียนสรุปหลักการอ่านแล้วตอบคำถาม

-แบบฝึกการอ่านแล้วตอบคำถามด้วยกิจกรรม Grass Skirt

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Daily Routines
ชั่วโมง เรื่อง Reading : We love our daily routines
เรื่อง Reading : We love our daily routines 14 มิ.ย.64 (มีใบงาน ใบสื่อ และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม