สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น เรียนรู้รูปแบบประโยคในการถามและตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน ฝึกพูดสนทนา เป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ต 1.2 ม.2/1     1. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

1.บอกโครงสร้างประโยคคำถามและคำตอบ ที่ใช้โต้ตอบเกี่ยวกับเวลาในการทำกิจวัตรประจำวันได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

1.พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเวลาการทำกิจวัตรประจำวันด้วยโครงสร้างประโยค What time ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบฝึกหัดการเขียนการอ่านเวลาแบบ American English& British English

2. กิจกรรม Count the Numbers

3.กิจกรรรม Listen and Touch

4.แบบฝึกหัดการเขียนการอ่านเวลาแบบ American English& British English

5.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Daily Routines
ชั่วโมง เรื่อง What time do you get up?
เรื่อง What time do you get up? 7 มิ.ย.64 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม