สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การร้องเพลง การเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่เชื่อมโยงทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเข้าสังคม อาทิ การพูด การกล้าแสดงออก ผู้ฝึกทักษะขับร้องและผู้บรรเลงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอด และการบรรยายอารมณ์ของบทเพลงเพื่อเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง อีกทั้งผู้ฟังฝึกทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาและต่อยอดให้มีคุณภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

-  ด้านความรู้   อธิบายการเทคนิคการขับร้องเพลงไทยได้

-  ด้านทักษะ ร้อง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.3 แบบทดสอบ

3 เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้องเล่นเป็นเพลงและทักษะดนตรีไทย
ชั่วโมง หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย
เรื่อง หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย 3 ส.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์