สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย มีลักษณะขององค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปตามถิ่นที่อาศัยอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อความสุข สนุกสนานให้กับคนในท้องถิ่น สะท้อนถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็นมรดกที่ทรงคุณค่า และควรอนุรักษ์สืบไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

-  ด้านความรู้   อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านแต่ละภาค

-  ด้านทักษะและกระบวนการ  อธิบายองค์ประกอบของดนตรีในสังคมวัฒนธรรมต่างประเทศ

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.3 แบบทดสอบ

3 เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบดนตรีแต่ละวัฒนธรรม
ชั่วโมง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย 6 ก.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์