สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย มีลักษณะขององค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปตามถิ่นที่อาศัยอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อความสุข สนุกสนานให้กับคนในท้องถิ่น สะท้อนถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็นมรดกที่ทรงคุณค่า และควรอนุรักษ์สืบไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  ด้านความรู้  

 อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านแต่ละภาค

  ด้านทักษะและกระบวนการ

 อธิบายองค์ประกอบของดนตรีในสังคมวัฒนธรรมต่างประเทศ

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1 วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.3 แบบทดสอบ

3เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบดนตรีแต่ละวัฒนธรรม
ชั่วโมง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย 29 มิ.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
VDO ประกอบการสอน เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี ในแต่ละวัฒนธรรมของไทย