สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความหมายของทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้  

เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม และทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

ด้านทักษะและกระบวนการ

เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้และพัฒนาต่อยอดได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2.2 ใบงานที่ 1.1

2.3 แบบทดสอบ

เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
ชั่วโมง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ
เรื่อง ดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศ 22 มิ.ย.64 (มีวิดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์