สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดนตรีจัดเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เป็นเสียงที่ถูกเรียบเรียงขึ้นเป็นทำนองที่เชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญเข้าด้วยกัน และมีการสร้างสรรค์ดนตรีเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ผู้คนในสังคมสร้างสรรค์ขึ้นออกมาเป็นบทเพลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

-  ด้านความรู้   เปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน

-  ด้านทักษะและกระบวนการ บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรี

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.1 ตรวจแบบทดสอบ

1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เกณฑ์

3.1 ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

3.2 มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
ชั่วโมง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย
เรื่อง องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมของไทย 8 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์