สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภูมิภาคเอเชียกลางมีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์กับกลุ่มชนร่อนเร่ (nomad) และ เส้นทางสายไหม ซึ่งทำให้ในอดีตนั้นดินแดนในภูมิภาคนี้เป็นเสมือนเส้นทางของ สินค้า คน รวมถึงแนวความคิด ระหว่างยุโรปตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ส.2.1 ม.2/4     อธิบายความคล้ายคลึงและแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศใน   ภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียกลางได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

  1. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียกลางได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ 

     3.เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- แผนผังความคิด เรื่อง วัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียกลาง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ชั่วโมง วัฒนธรรมเอเชียกลาง
เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียกลาง 12 ต.ค. 64
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา