สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       ภูมิภาคเอเชียใต้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน อารยธรรมโบราณได้พัฒนาขึ้นในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสินธุ ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองสูงสุดของภูมิภาคคือ ช่วงก่อนหน้าศตวรรษที่ 17 เมื่อราชวงศ์โมกุล เป็นภูมิภาคแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก เช่น ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส.2.1 ม.2/4     อธิบายความคล้ายคลึงและแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศใน   ภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียใต้ได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียใต้ได้อย่างถูกต้อง

 ด้านคุณลักษณะ 

 3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- กิจกรรม “วัฒนธรรมเอเชียใต้”

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ชั่วโมง วัฒนธรรมเอเชียใต้
เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียใต้ 6 ต.ค. 64
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา