สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ความเชื่อของบุคคล บริบทของสังคมและวัฒนธรรม และการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนในสังคมอื่น เป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์วัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคให้แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 2.1 ม.2/4    อธิบายความคล้ายคลึงและแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยได้อย่างมีเหตุผล

ด้านทักษะและกระบวนการ

2.   นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย ในแต่ละภูมิภาคได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

  1. นักเรียนนำเสนอกลยุทธ์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- กิจกรรม“มหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจสี่ภาค”

- ใบความรู้เรื่องวัฒนธรรม 4 ภาค

- ใบกิจกรรมเรื่องวัฒนธรรม 4 ภาค

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ชั่วโมง วัฒนธรรมไทย
เรื่อง วัฒนธรรมไทย 1 ต.ค. 64 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา