สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาข้อมูลที่หลากหลายและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบทำให้ได้มา ซึ่งความเข้าใจและปฏิบัติต่อเหตุการณ์ทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่ความเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคมได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 2.2  ม.2/1  วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

ด้านทักษะและกระบวนการ

2.   นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองได้อย่างถูกต้อง

3.   นักเรียนสามารถเปรียบเทียบผลดีและผลกระทบ ของเหตุการณ์ทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

4.  นักเรียนสามารถ อภิปรายความสำคัญของเหตุการณ์ทางการเมือง ที่ส่งผลต่อการปกครองไทยในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองการปกครองไทย
ชั่วโมง เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการปกครองไทย
เรื่อง เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการปกครองไทย 29 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา