สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรับข้อมูลที่หลากหลายจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น ๆ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 2.2  ม.2/1  วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          1.  นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์ในสังคมไทยได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง

3.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

4.  นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการปกครองไทยในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- ใบกิจกรรมเหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองการปกครองไทย
ชั่วโมง เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย 2
เรื่อง เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย (2) 28 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา