สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการใช้วิจารณญาณของบุคคล นำมาซึ่งความรู้และความเข้าใจ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง ส่งผลให้บุคคลสามารถนำข้อมูลไปใช้ในแนวทางที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 2.2  ม.2/1  วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์การเมืองการปกครองไทยได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

  1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

  1.  นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการปกครองไทยในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
  2.  นักเรียนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์การเมืองการปกครองไทยได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองการปกครองไทย
ชั่วโมง เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย 1
เรื่อง เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย (1) 22 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา