สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพัฒนากฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เท่าทันกับสถานการณ์อื่นรอบด้าน ส่งผลให้บุคคลรู้จักการปรับตัวไปในแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทสังคมอื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชาติให้เกิดความก้าวหน้าได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.2  ม.2/1  วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการปฏิรูปการบริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 5 ได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. จากใบความรู้ที่กำหนดให้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดจากการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการปกครองไทยในปัจจุบันที่เกิดจากการปฏิรูปการบริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 5 ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- ใบความรู้เรื่อง การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5

- ใบกิจกรรม เรื่อง “ลักษณะการบริหารราชการในปัจจุบันกับการปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5”

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองการปกครองไทย
ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 15 ก.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา