สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพัฒนากฏเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เท่าทันสถานการณ์อื่นรอบด้าน ส่งผลให้บุคคลรู้จักการปรับตัวไปในแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทสังคมอื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชาติให้เกิดความก้าวหน้าได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.2 ม. 2/1 วิเคาระห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการปฏิรูปการบริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 5 ได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. จากใบความรู้ที่กำหนดให้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดจากการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสัมคัญของการปกครองไทยในปัจจุบันที่เกิดจากการปฏิรูปการบริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 5 ได้อย่างเหมาะสม

 

การวัดผลและประเมินผล

1. สามารถอธิบายลักษณะการปฏิรูปการบริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 5 

2. วิเคาระห์สาเหตุและผลที่เกิดจากการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5

3. อภิปรายความสำคัญของการปกครองไทยในปัจจุบันที่เกิดจาการปฏิรูปการบริหารราชการสมัยรัชกาลที่ 5

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองการปกครองไทย
ชั่วโมง การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในปัจจุบัน
เรื่อง การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในปัจจุบัน 14 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา