สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพิจารณาข้อมูลข่าวสารจำเป็นต้องใช้ทักษะที่สำคัญหลายประการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับสารสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.2 ม.2/1 วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถระบุและอธิบายหลักการในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. จากกรณีตัวอย่างที่กำหนดให้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล

ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนสามารถอภิปรายคุณค่าของการเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกวิธีได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองการปกครองไทย
ชั่วโมง หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 10 ก.ย. 64 (มีกรณีตัวอย่างประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา